I
僥、 儌
jiǎo
〈形〉
(1) (形声。 从人, 尧声。 (yáo) 本义: 僬侥(jiāoyáo): 古代传说中的矮人)
(2) 贪求不止 [be greedy for; request endlessly]

不敢复有侥冀。 --《资治通鉴》

(3) 又如: 侥速(贪求速度); 侥滥(贪得无厌不守法度); 侥望(对财利的非分奢望)
(4) 引申指希求意外成功或幸免 [lucky]

此以人之国侥倖也。 --《庄子·在宥》

(5) 又如: 侥天之幸(极其侥幸); 侥利(侥幸所得之利); 侥会(侥幸遇合)
(6) 侥薄, 即浇薄。 指民俗浮薄 [flighty; superficial]

不修廉隅以侥名当世。 --王安石《答龚深父书》

(7) 另见yáo
II
(1)
yáo
(2) --"僬侥"(jiāoyáo) [Jiao yao state]

南方有焦侥人, 长三尺, 短之极, 从人, 尧声。 --《说文》

从中州以东, 四十万里, 得僬侥国。 --《列子·汤问》

有小人, 名曰焦侥之国。 几姓, 嘉谷是食。 --《山海经·大荒南经》

焦侥国在二首东。 --《山海经·海外南经》

(3) 另见 jiǎo

Advanced Chinese dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

 • — 拼音: jiao3 解释: 见“侥幸”、 “侥竞”等条。 |ㄠˊyu  侥 拼音: yao2 解释: 见“僬侥”条。 ㄐ|ㄠˇ jiu …   Taiwan national language dictionary

 • — (僥, 侥) I jiăo ㄐ〡ㄠˇ 〔《集韻》吉了切, 上筱, 見。 〕 1.謂貪求不止。 《魏書‧清河王懌傳》: “昔 新垣 姦, 不登於明堂; 五利 僥, 終嬰於顯戮。” 2.引申指希求意外獲取成功或幸免。 清 魏源 《聖武記》卷八: “ 禮親王 《嘯亭雜錄》曰: ‘則不惟公受上賞, 余亦當邀次功, 孰與窮年冒鯨波僥萬一哉?’”參見“ ”。 3.見“ ”。 4.見“ ”。 II yá …   Big Chineese Encyclopedy

 • — I (僥) jiǎo (1) ㄐㄧㄠˇ (2) 〔~幸〕a.希望得到不应该得的, 如 存在~~心理 。 b.获得意外的利益或意外地免去不幸的事, 如 ~~成功 。 (3) (僥) (4) 郑码: NHGR, U: 4FA5, GBK: BDC4 (5) 笔画数: 8, 部首: 亻, 笔顺编号: 32153135 II (僥) yáo (1) ㄧㄠˊ (2) 〔僬~〕见 (3) (僥 …   International standard chinese characters dictionary

 • 侥幸 — 拼音: jiao3 xing4 解释: 希望获得意外的成功或免去灾祸的心理。 如: “这次比赛中, 他很侥幸获得第一名。 ”亦作“徼幸”。 [似] 幸运  侥幸 拼音: jiao3 xing4 解释: 意外成功或免去灾祸。 文选·李密·陈情表: “庶刘侥幸, 保卒余年。 ”儒林外史·第十七回: “第二的侥幸进了一个学, 将来读读书, 会上进一层也不可知。 ”亦作“徼幸”。 [似] 幸运 …   Taiwan national language dictionary

 • 侥竞 — 拼音: jiao3 jing4 解释: 为求利禄, 竞相奔走。 梁书·卷四十九·文学传上·钟嵘传: “臣愚谓军官是素族士人, 自有清贯, 而因斯受爵, 一宜削除, 以惩侥竞。 ”宋·释文莹·湘山野录·卷上: “盖欲稍资俸给, 其官吏不务至公, 以差遣徇侥竞者极众。 ” …   Taiwan national language dictionary

 • 侥傒 — (僥傒, 侥傒) 即蹺蹊。 奇怪, 可疑。 亦指複雜可疑之處。 元 無名氏 《黃鶴樓》第一摺: “﹝ 劉封 云﹞想 周瑜 請俺父親飲酒, 你左攔右當, 必有僥傒!” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 侥冀 — (僥冀, 侥冀) 僥望。 《資治通鑒‧唐德宗建中三年》: “誠且願保目前, 不敢復有僥冀。” 宋 洪邁 《夷堅乙志‧成都鑷工》: “吾雖至愚, 然聞得道者, 非積陰功至行, 不可僥冀。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 侥冒 — (僥冒, 侥冒) 貪冒;貪圖。 宋 曾鞏 《代宋敏求知絳州謝到任表》: “罪浮於罰, 慚溢於顏。 何僥冒之使然, 實矜全之有自。” 宋 周煇 《清波別志》卷中: “當是時, 必無增年詭籍僥冒寵榮者。” 明 歸有光 《送福建按察司王知事序》: “其僥冒而莫之覺, 遭誣而莫為之理者有矣。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 侥利 — (僥利, 侥利) 僥幸所得之利。 《新唐書‧楊炎傳》: “不居處而行商者, 在所州縣稅三十之一, 度所取與居者均, 使無僥利。” 《資治通鑒‧唐德宗建中元年》: “使與居者均, 無僥利。” 胡三省 注: “言居行皆無僥幸之利也。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 侥取 — (僥取, 侥取) 非分謀取。 清 龔自珍 《發大心文》: “脫令我今世進身坎軻, 橫見貶抑, 便須知我前生僥取榮利, 貪賂罔法, 不畏人王, 不恥姍笑故。” …   Big Chineese Encyclopedy

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.